Σταγονες της Στυγος

Being Zach Depovits

28 Apr 2015
by Zakis
Comments Off on Χρήσιμο εργαλείο για υπολογισμό εργασίμων ημερών(ε)

Χρήσιμο εργαλείο για υπολογισμό εργασίμων ημερών(ε)

The Duration Calculator calculates the number of days, months and years between two dates. Source: Date Duration Calculator: Days between two dates