Σταγονες της Στυγος

Being Zach Depovits

Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1
Με πρωτοβουλία των Ζάκη Ντεπιάν και Γιώργου Σκρέτα, ιδρύεται δικτυακός τόπος με το όνομα ΑΡΓΥΡΟΤΟΠΟΣ και διεύθυνση www.argyropoulos.net . Οι ιδρυτές αναλαμβάνουν, στο μέτρο των δυνατοτήτων τους και της διάθεσής τους, την οργάνωση, την διαχείριση και τον έλεγχο της προσπάθειας κατά συνέπεια και τις γενικές ευθύνες. (Όποιος θέλει να συμμετάσχει σε αυτό το επίπεδο ας εκδηλώσει το ενδιαφέρον του.) Οι επιμέρους ευθύνες αναφέρονται στα αντίστοιχα μέρη.


Άρθρο 2
Σκοπός του ΑΡΓΥΡΟΤΟΠΟΥ είναι να αποτελεί κέντρο υποστήριξης της επικοινωνίας και της αλληλοπαρακολούθησης, ανεξαρτήτως απόστασης, των εξ αίματος μελών των οικογενειών τα δένδρα των οποίων περιλαμβάνονται σε αυτόν, ώστε να διατηρήσουν και πιθανώς ακόμα και να συσφίξουν τους δεσμούς τους (κοινώς, να μην χαθούμε).

Άρθρο 3
Προς επίτευξη του σκοπού που διατυπώνεται στο άρθρο 2 :
α) Παρουσιάζει το γενεαλογικό δένδρο της οικογενείας του Ιακώβου Αργυροπούλου, το οποίο αποτελεί και την βάση προσδιορισμού των μελών της οικογενείας του. Περαιτέρω, παρουσιάζει οποιοδήποτε άλλο δένδρο συμπεριλαμβάνει ένα ή και περισσότερα μέλη που ανήκουν εξ αίματος και στην οικογένεια Αργυροπούλου. Τα δένδρα αυτά περιλαμβάνουν τα μέλη παράλληλων οικογενειών και την τομή τους με την οικογένεια Αργυροπούλου.
β) Διαθέτει χώρο για την έκθεση ιστορικών στοιχείων, κυρίως για τα παλαιότερα μέλη της κάθε οικογενείας, και ιδιαιτέρως ένα χώρο για την βιβλιογραφική αναφορά έργων με δημιουργό μέλος οικογενείας και έναν άλλο για έργα που αναφέρουν μέλος της οικογενείας.
γ) Διαθέτει ξεχωριστούς χώρους για κάθε εν ζωή μέλος των οικογενειών όπου αυτό μπορεί να εκθέσει στοιχεία για τον εαυτό του και την στενή του οικογένεια. Η συμπερίληψη της φυσικής διεύθυνσης (ή και άλλων στοιχείων) θα πρέπει να γίνεται ύστερα από ιδιαίτερη σκέψη κυρίως εάν υπάρχουν μικρά παιδιά (βλέπε και την διευκρίνιση στο τέλος του Άρθρου 3). Ο ξεχωριστός αυτός χώρος δημιουργείται ύστερα από αίτημα του ενδιαφερομένου μέλους.
δ) Διαθέτει επίσης ξεχωριστούς χώρους για κάθε μη εν ζωή μέλος των οικογενειών όπου συγγενείς μέχρι δεύτερο βαθμό μπορούν να εκθέτουν στοιχεία για αυτό και την στενή του οικογένεια. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν συγγενείς έως δεύτερο βαθμό η σχετική δυνατότητα μεταφέρεται σε όποιο μέλος (ή μέλη) το θέλουν. Ο ξεχωριστός αυτός χώρος δημιουργείται ύστερα από αίτημα ενδιαφερομένου μέλους.
ε) Διαθέτει ξεχωριστούς χώρους για κάθε εν ζωή μέλος των οικογενειών όπου αυτό μπορεί να εκθέσει κυρίως εφήμερο υλικό που σχετίζεται με κοινωνικές εκδηλώσεις.
στ) Δίνει την δυνατότητα ύπαρξης συνδέσμων (links) με άλλους δικτυακούς τόπους, όπως με στοιχεία για τις οικογένειες και τα μέλη τους των εξ αγχιστείας συγγενών, με έργα που έχουν διεύθυνση στο δίκτυο, κλπ.
ζ) Διαθέτει χώρο για την έκθεση στοιχείων από τρέχουσες (μη στενές) οικογενειακές εκδηλώσεις
η) Διαθέτει χώρο ανακοινώσεων για στενές ή πλατιές τρέχουσες οικογενειακές εκδηλώσεις και γεγονότα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Όλα τα στοιχεία που θα εκτίθενται στον ΑΡΓΥΡΟΤΟΠΟ είναι προσβάσιμα από οποιονδήποτε, από οπουδήποτε και για άγνωστους λόγους, με άλλα λόγια είναι περίπου σαν να εκτίθενται δημοσίως στην πλατεία Συντάγματος. Οπότε καλό είναι να προσέχουμε ώστε να μην δημοσιοποιούμε, και μάλιστα χωρίς να το καταλάβουμε, στοιχεία για μας αλλά και για τους άλλους (μέλη ή όχι) που δεν θα το θέλαμε εμείς ή οι άλλοι (π.χ. φυσική διεύθυνση, τηλέφωνα, θέματα υγείας, περιουσίας, κλπ.).

Άρθρο 4
Στον ΑΡΓΥΡΟΤΟΠΟ δεν γίνεται δεκτό οτιδήποτε στρέφεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο εναντίων άλλου είτε δικαίως είτε αδίκως. Ομοίως δεν γίνεται δεκτό οτιδήποτε προπαγανδιστικό ή διχαστικό. Αρμόδιοι για να κρίνουν και να πράξουν αναλόγως είναι οι ιδρυτές (μέχρις νεωτέρας).

Άρθρο 5
Τα μόνιμα και τα περιστασιακά έξοδα του ΑΡΓΥΡΟΤΟΠΟΥ αλλά και τυχόν ειδικά έξοδα για κάλυψη ειδικών προσωπικών αιτημάτων, καλύπτονται από προσφορές των μελών της οικογενείας είτε σε χρήμα είτε σε έργο. Οι προσφορές δημοσιοποιούνται καθώς και ο σκοπός και το αποτέλεσμα που έδωσαν εάν αυτό ζητηθεί.

Άρθρο 6
Τα πρακτικά λειτουργικά θέματα, όπως ο τρόπος ενημέρωσης των δεδομένων από τα μέλη, το είδος και ο όγκος των δεδομένων που είναι δυνατόν να εκτίθενται ανά μέλος, ο τρόπος ταύτισης και αναγνώρισης, οι τρόποι επικοινωνίας (π.χ. ομαδικές επιστολές), κλπ. ορίζονται από την υπεύθυνη ομάδα (βλέπε άρθρο 1) αναλόγως των εκάστοτε υποκειμενικών (π.χ. γνώσεις, διαθέσιμος χρόνος) και αντικειμενικών (π.χ. διαθέσιμος εξοπλισμός) δυνατοτήτων και περιορισμών. Τα εκάστοτε ισχύοντα (θα!!) υπάρχουν στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΑΡΓΥΡΟΤΟΠΟΥ. (Όταν σβήσει το «θα» ψάξτε για τον Κανονισμό)

Άρθρο 7
Τα μέλη των οικογενειών που δεν δηλώνουν ότι διαφωνούν ή ότι αποσύρονται από τον ΑΡΓΥΡΟΤΟΠΟ αποδέχονται και ακολουθούν το παρόν καταστατικό. Κατά συνέπεια διατηρούν τον ατομικό ξεχωριστό τους χώρο.

Author: Zakis

Mother-blogger of all DEPIANs

Comments are closed.