Σταγονες της Στυγος

Being Zach Depovits

Χρήσιμο εργαλείο για υπολογισμό εργασίμων ημερών(ε)

The Duration Calculator calculates the number of days, months and years between two dates.

Source: Date Duration Calculator: Days between two dates

Author: Zakis

Mother-blogger of all DEPIANs

Comments are closed.