Σταγονες της Στυγος

Being Zach Depovits

WordPress Upgrade from 2.0 to 2.7.1

Upgraded from 2.0 to 2.2, 2.5, 2.7.1 and then to the magic 3.1.3

Μεγαλεία!!!

Author: Zakis

Mother-blogger of all DEPIANs

2 Comments

  1. Πολύ ενδιφέρον. Πως μπορώ να το κάνω κι εγώ χωρίς να χάσω data και plugins και themes κλπ;